Login

Masarak

General Info
  ISO 639-3 Code: mls
  latlong: 13.4,24  Map it!
Properties Values Contributor Comments  
+ 01_Subject Verb Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd t-iɲɑn-ɑ
  Gloss: Daowd 3SG-ate-PST
  Translation: 'Daowd ate'
  Contributor: Jessica Chen
   02_Verb Subject No Jessica Chen Forum
+ 03_Verb Object Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd t-ɑɾtʃ-ɑ bitɑlo
  Gloss: Daowd 3SG-dropped-PST cup.SG
  Translation: 'Daowd dropped the cup'
  Contributor: Jessica Chen
+ 04_Object Verb Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd bitalo t-aɾtʃ-a
  Gloss: Daowd cup.SG 3SG-dropped-PST
  Translation: 'Daowd dropped the cup'
  Comment: Neutral order
  Contributor: Jessica Chen
+ 05_Subject Verb Object Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd t-iɲɑn-ɑ ɲuɡu
  Gloss: Daowd 3SG-ate-PST meat.SG
  Translation: ‘Daowd ate the meat’
  Contributor: Jessica Chen
+ 06_Subject Object Verb Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd ɲuɡu t-iɲɑn-ɑ
  Gloss: Daowd meat.SG 3SG-ate-PST
  Translation: 'Daowd ate the meat'
  Contributor: Jessica Chen
   07_Verb Subject Object No Jessica Chen Forum
   08_Verb Object Subject No Jessica Chen Forum
+ 09_Object Subject Verb Yes Jessica Chen Forum
  Words: ɲuɡu daʊd t-iɲɑn-ɑ
  Gloss: meat.SG Daowd 3SG-ate-PST
  Translation: 'Daowd ate the meat'
  Comment: Neutral order
  Contributor: Jessica Chen
   10_Object Verb Subject No Jessica Chen Forum
   11_Adposition Noun_Phrase No Jessica Chen Forum
+ 12_Noun_Phrase Adposition Yes Jessica Chen Forum
  Words: tiː ɲuɡuɾu mɪntɑ-mɑlɑk ti-niɲɑn-ɑ
  Gloss: 3SG food.SG us-from 3SG-steal-PST
  Translation: 'He stole the food from us'
  Contributor: Jessica Chen
  Words: tiː mɑŋ dʒiɑ-kɑnɑŋ t-ɑɾtʃ-ɑ
  Gloss: 3SG you 2SG-toward 3SG-throw-PST
  Translation: ‘He threw something toward you’
  Contributor: Jessica Chen
  Words: mɑŋ ɑm(ɑ)-m sɑː l-ɔɪn-ɑ
  Gloss: 2SG 1SG-LOC water 2SG-poured-PST
  Translation: 'You spilled water on me'
  Contributor: Jessica Chen
   13_Adjective Noun No Jessica Chen Forum
+ 14_Noun Adjective Yes Jessica Chen Forum
  Words: ɪndʒe kədu ɡɪ ɲuɡuɾu t-iɲɑn-ɑ
  Gloss: dog.SG big/wide DEM.SG food 3SG-ate-PST
  Translation: ‘This big dog ate food’
  Contributor: Jessica Chen
   15_Numeral Noun No Jessica Chen Forum
+ 16_Noun Numeral Yes Jessica Chen Forum
  Words: ɪndʒe kədu tiːlo t-ɑːr-ɑː
  Gloss: dog.SG big/wide one 3SG-came-PST
  Translation: ‘One big dog came’
  Contributor: Jessica Chen
  Words: ɪndʒe-r kədi-dʒer kɑːŋ w-ɑːr-ɑː
  Gloss: dogs-PL big/wide-PL three 3PL-came-PST
  Translation: ‘Three big dogs came’
  Contributor: Jessica Chen
   17_Demonstrative Noun No Jessica Chen Forum
+ 18_Noun Demonstrative Yes Jessica Chen Forum
  Words: kimɑː-ɡɪ t-ɑːr-ɑː
  Gloss: child.SG-DEM.SG 3SG-came-PST
  Translation: 'This child came'
  Contributor: Jessica Chen
   19_Possessor Noun No Jessica Chen Forum
+ 20_Noun Possessor Yes Jessica Chen Forum
  Words: ɑmɑː leɾi daʊd tɑ-k ɑ-kɑl-ɑ
  Gloss: 1SG donkey Daowd POSS.3SG-OBJ 1SG-saw-PST
  Translation: 'I saw Daowd's donkey'
  Contributor: Jessica Chen
+ A 01_Attributive Adjective Agreement Yes Jessica Chen Forum
  Words: indʒe-r kədi-dʒer wiː ɲuɡuɾu i-n-e
  Gloss: dogs-PL big-PL DEM.PL food 3PL-eat-PRS
  Translation: ‘These big dogs eat food’
  Contributor: Jessica Chen
+ A 02_Predicate Adjective Agreement Yes Jessica Chen Forum
  Words: indʒe-r kədi-dʒer je
  Gloss: dogs-PL big-PL COP
  Translation: ‘The three dogs are big’
  Contributor: Jessica Chen
+ A 03_Degree Adjective Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd bɪno nijɛmbo kədu t-aij-a
  Gloss: Daowd shirt.SG very big/wide 3SG-put on-PST
  Translation: ‘Daowd put on a very big shirt’
  Contributor: Jessica Chen
+ A 04_Adjective Degree Yes Jessica Chen Forum
  Words: daʊd bɪno kədu nijɛmbo t-aij-a
  Gloss: Daowd shirt.SG big/wide very 3SG-put on-PST
  Translation: ‘Daowd put on a very big shirt’
  Contributor: Jessica Chen
   AuxSel 01_Auxiliary Selection NA Jessica Chen Forum
   C 01_Complementizer Clause NA Jessica Chen Forum
   C 02_Clause Complementizer NA Jessica Chen Forum
+ C 03_Adverbial_Subordinator Clause Yes Jessica Chen Forum
  Words: hɑsɑn t-ɑk-ɑ (iŋkɛn) hɑwɑ rɑniŋ t-ind-eɾi
  Gloss: Hasan 3SG-left-PST because Hawa sleep.PROG 3SG-stay-FUT
  Translation: 'Hasan left because Hawa was sleeping'
  Contributor: Jessica Chen
   C 04_Clause Adverbial Subordinator No Jessica Chen Forum
   Order N3 01_ Demonstrative Adjective Noun No Jessica Chen Forum
   Order N3 02_Demonstrative Noun Adjective No Jessica Chen Forum
+ Order N3 03_ Noun Adjective Demonstrative Yes Jessica Chen Forum
  Words: tiː kitɑp duɡi ɡi t-ol-ɑ
  Gloss: 3SG book black DEM.SG 3SG-stole-PST
  Translation: ‘He borrowed this black book’
  Contributor: Jessica Chen
   Order N3 04_Noun Demonstrative Adjective No Jessica Chen Forum
   Order N3 05_Adjective Demonstrative Noun No Jessica Chen Forum
   Order N3 06_Adjective Noun Demonstrative No Jessica Chen Forum